रा.प.अनं. तह (अप्राविधिक)-खरिदार-नायव सुब्बा

Loksewa syllabuses for all Non-Gazetted Level (Non-technical)-न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद (संयुक्त र एकिकृत परीक्षा)- रा.प.अनं. तह-(अप्राविधिक)-नायव सुब्बा र खरिदार (Nayab Subba & Kharidar)

फेसबुकमा जोडिनुहोस्